Podstawowe cele Polityki prywatności

Naszym nadrzędnym cele jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2002r. , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (DZ. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 

1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin , liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.

 

2. W momencie otworzenia podstrony Serwisu, Użytkownik otrzymuje zapytanie , czy wyraża zgodę na udostępnienie jego lokalizacji . Wyrażenie zgody następuje poprzez wybranie pola „Udostępnij położenie”. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na udostępnianie swojej lokalizacji powinien zamknąć okno zapytania. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie swojej lokalizacji także poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć pozwolenie na podawanie jego lokalizacji przez przeglądarkę poprzez takie jej ustawienia, aby Użytkownik każdorazowo był pytany o zezwolenie na odczytanie jego lokalizacji. Zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.

 

3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

 

4. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

 

5. W ramach Serwisu zamieszczone są formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia na oferowane przez entroseo.pl towary i usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

 

Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

 

1. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu email), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.

 

2. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań sklepu egonty.pl wobec Użytkownika.

 

3. Jeśli użytkownik zgłosił swój udział w konkursie organizowanym w ramach Serwisu, zgromadzone w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane dla celów związanych z konkursem, w którym Użytkownik wziął udział. W przypadku zdobycia przez Użytkownika nagrody jego dane teleadresowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie w celu doręczenia nagrody, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Szczegółowe warunki konkursu określa każdorazowo Regulamin konkursu.

 

4. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.

 

5. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczenie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres email) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania newsletterów określa Regulamin świadczenia usługi Newsletter.

 

6. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym przez egonty.pl zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień.

 

7. Zebrane dane służą także do ustalenia profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu  oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzania wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

 

8. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzenia Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP , dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.  W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią  „Pomocy” przeglądarki internetowej. Kliknij, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics.

 

9. Informacje o lokalizacji są wykorzystywane do dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika.

 

10. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna- sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji użytkownika w Serwisie, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda , natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

 

3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

 

4. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas dostawę towaru. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich. 

 

Uprawnienia Użytkowników

 

1. Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

2. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

3. W oparciu o dane osobowe Użytkowników, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

 

5,. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adresy poczty elektronicznej (adres email), na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi , której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.